Project Werken met Waterlandschappen krijgt TKI subsidie

Alle nieuwsberichten

Het klimaat verandert. Om Nederland leefbaar te houden is het nodig te werken aan maatregelen die ons moeten beschermen tegen de zeespiegelstijging, hoge rivierstanden en droogte. Dit alles in samenhang met herstel van biodiversiteit en een krachtige economie. Maar wat kunnen we leren van de ervaringen tot nu toe? Hoe zorgen we ervoor dat deze win-win combinaties het nieuwe normaal worden? De komende vier jaar gaan verschillende partijen met die vraag aan de slag in het project Werken met Waterlandschappen.

Joost Stronkhorst, je bent lector van de onderzoeksgroep Building with Nature aan de HZ University of Applied Sciences. Ik las dat de toezegging van subsidie is gevierd met het symbolisch heffen van het digitale glas?

Uiteraard. We zijn er allemaal blij mee. De samenwerking in de regio is al goed. In projectverband verder werken, is wat mij betreft nog beter. Daarbij ontstaat een gezamenlijke focus. Dat komt onze inspanningen ten goede.

Wat voor subsidie ontvangen jullie?

Een subsidie van het Ministerie van LNV en Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Het doel is kennis en innovaties te bevorderen op het gebied van waterkwantiteit, waterkwaliteit en hoogwaterbescherming, dat noemen we deltatechnologie. Met de toepassing van die kennis en innovatie blijft het mogelijk om zonder gevaar in een delta te leven en wonen, in Nederland en op andere delta’s in de wereld. Provincie Zeeland financiert dit project vanuit de Vlaams-Nederlandse Samenwerking. Het past binnen het icoonproject .

Wie zijn de samenwerkende partners in dit project?

Natuurmonumenten, Wereld Natuurfonds, Zeeuwse Milieufederatie, provincies, Rijkswaterstaat en de kennispartners WUR, Deltares en HZ. Verder is de recreatiesector erbij betrokken en Ecoshape, een samenwerkingsverband tussen de waterbouwsector, overheid en kennisinstellingen voor Building with Nature.

Wat was de aanleiding voor dit subsidieverzoek?

Afgelopen voorjaar hebben de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem in overleg met verschillende ministeries een oproep voor nieuwe onderzoeksprojecten gedaan. Wij hebben gekeken naar welke vragen het beste bij onze onderzoeksgroep paste, namelijk die vragen die gaan over watertechnologie en deltatechnologie. Daar hebben we op geparticipeerd. Het resultaat is het voorstel Werken met Waterlandschappen dat nu is gehonoreerd.

Kan je daar meer over vertellen?

Met de Programmatische Aanpak Grote Wateren, PAGW, werkt Nederland aan het toekomstbestendig maken van grote wateren, gecombineerd met robuuste natuur en een krachtige economie. De vraag is hoe de maatschappelijke opgave voor betere waterkwaliteit en robuuste natuur te combineren is met een duurzaam gebruik.

HZ focust zich op de duurzame inrichting van land-waterovergangen langs de Westerschelde, Oosterschelde en Eems Dollard. Immers onze focus ligt op zoute gebieden. We onderzoeken de gebruiksmogelijkheden, bijvoorbeeld voor recreatie, aquacultuur, duurzame energie, en doen dat op een manier die de natuur ontziet of juist versterkt. Wat wij gaan doen is een analyse uitvoeren van ontpolderingsprojecten die lopen of afgerond zijn en deze kennis te delen met mensen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van nieuwe landschappen langs het Schelde estuarium en de Eems Dollard.

Waarom is zo’n analyse nodig?

Misschien moeten we in de toekomst bepaalde ingrepen in het landschap tussen zee en land op heel grote schaal gaan aanpassen in verband met de zeespiegelstijging. Nu hebben we nog de tijd om ons daarop voor te bereiden en te leren van ervaringen in het (recente) verleden in Nederland en de landen om ons heen.

Wat voor lessen denk je te leren?

Samengevat levert het project inzicht op in verschillende verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en kustwaterbouw die tegelijk de kwaliteit van de natuur en klimaatbestendigheid versterken.

En de uitgebreidere versie?

Ik denk dat we eerst moeten leren van de ervaringen die we tot nu toe hebben met het inrichten van dijkzones, het terugleggen van dijken, het aanleggen van dubbele dijken. Dan heb ik het over Nederlandse projecten als Waterdunen, de ontpoldering bij Perkpolder, Rammegors, Hedwigepolder, enkele Engelse ‘managed realignment’ projecten en Vlaamse projecten vlak over de grens in de Schelde en het Zwin. De verandering die in een landschap wordt aangebracht heeft technische aspecten (civiele techniek, eco-engineering), maar ook sociale. Hoe pas je de techniek toe op een verstandige manier zodat het plan ook sociaal-economische meerwaarde heeft en wordt geaccepteerd. Vaak wordt een nieuw landschap anders gebruiken. Wat voor effect heeft de ingreep op de regionale economie? Biedt het kansen voor ondernemers? Revitaliseert het de regio? Daarnaast kijken we naar biodiversiteit. Is de biodiversiteit hersteld, of misschien juist verbeterd?

Wat gebeurt er met de resultaten?

De verworven kennis en competenties blijven beschikbaar voor initiatiefnemers, beheerders, aannemers en gebruikers van waterlandschappen.

Wanneer gaat het project van start?

Voorjaar 2021.

Welke onderzoeksgroepen van HZ zijn hierbij betrokken?

Onderzoekgroep Building with Nature, Onderzoekgroep Resilient Deltas en Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren.

Wat is de rol van Delta Platform?

Via Delta Platform weten we dat de Topsectoren een oproep deden. Ook zorgt Delta Platform ervoor dat het hbo daarin wordt meegenomen zodat het praktijkgericht onderzoek op de kaart wordt gezet. Verder maakt het netwerk van Delta Platform het mogelijk om te zoeken naar cofinanciering. Delta Platform legt verbanden waardoor zo’n voorstel makkelijker tot stand komt.

Hoeveel geld is hier nou allemaal mee gemoeid?

In totaal 1,2 miljoen. Een deel daarvan is voor hbo-onderzoek door de HZ University of Applied Sciences onderzoeksgroepen gedurende 4 jaar.

Dr. ing.

Dr. ing. Joost Stronkhorst

Lector Building with Nature

Joost.stronkhorst@hz.nl

+31 6 53 21 52 91

5 september 1955

Milieukunde aan de Landbouwhogeschool Groningen en Ecotoxicologie aan de University of Reading

Mail sturen