In een living lab werken partijen in een levensechte setting samen aan een innovatieve oplossing

Het zijn de ‘daadwerkelijke’ living labs waarbij Delta Platform organiserend vermogen en inhoudelijke expertise met de inzet van lectoren en onderzoekers levert.

(Type 4 zoals omschreven door het Rathenau Instituut.)

Bij living labs die bij dit type horen wordt onderzoek in een gebied van de delta gedaan in een levensechte setting en met samenwerking van de quadruple helix met oog op maatschappelijke uitdagingen. Een living lab is geen traditioneel project met een start- en eindpunt. Een consortium van overheden, waterschappen, maatschappelijke organisaties en andere partijen in het gebied onderzoekt wat er nodig is om het waterbeheer en bijbehorende businessmodellen duurzamer te maken. Uiteindelijk zal dit leiden tot een concrete onderzoeksagenda voor het gebied, versnelling van transities en het beter benutten van menselijk en natuurlijk kapitaal. Verder zal ook de onderwijsketen gesloten worden in de living labs en de volgende generatie experts opgeleid worden.

Living labs zijn:
  • Levensecht – Zoeken naar oplossingen voor vraagstukken uit gebieden met eigen context.
  • Gezamenlijk – Bedrijven, kennisinstellingen, overheden (en inwoners).
  • Multidisciplinair – Inbreng vanuit alle relevante kennisdomeinen.
  • Onderzoekend – Verkrijgen van data en verrijken van kennis.
  • Eigentijds – Gebruikmakend van digitale kennis en technieken.

Een overzicht van gebieden in de delta en bijbehorende living labs

Vraagstukken worden opgehaald en belegd in living labs die het Lectorenplatform Water – als onderdeel van Delta Platform- in een aantal karakteristieke landschapstypen heeft opgezet.

Zuidwestelijke Delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken verschillende partijen aan één doel: een economisch vitale, ...

Delta Oost

In het Living Lab Delta Oost wordt een verzameling van verschillende publieke en private partijen, s...

Rotterdam

Rotterdam toont ambitie door te streven haar binnenstad in 2020 al emissievrij aan te laten leveren....

Schouwen-Duiveland

Living Lab Schouwen-Duiveland is een initiatief waar burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven...

Maasheggen

Binnen het Living Lab Maasheggen kunnen wetenschappers en studenten praktijkgericht onderzoek doen n...

Hoge Zandgronden

IJsselmeer

Dit living lab houdt zich bezig met waterretentie en natuurherstel....

Fjildlab Fryslan

Wadlab

Zuidwestelijke Delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken verschillende partijen aan één doel: een economisch vitale, ...

Delta Oost

In het Living Lab Delta Oost wordt een verzameling van verschillende publieke en private partijen, s...

Rotterdam

Rotterdam toont ambitie door te streven haar binnenstad in 2020 al emissievrij aan te laten leveren....

Schouwen-Duiveland

Living Lab Schouwen-Duiveland is een initiatief waar burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven...

Maasheggen

Binnen het Living Lab Maasheggen kunnen wetenschappers en studenten praktijkgericht onderzoek doen n...

Hoge Zandgronden

IJsselmeer

Dit living lab houdt zich bezig met waterretentie en natuurherstel....

Fjildlab Fryslan

Wadlab

" Living labs zijn eigentijdse initiatieven waarin overheden, bewoners, kennisinstellingen, ondernemers en anderen op lokaal niveau gezamenlijk oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering en sociale ongelijkheid. Living labs bieden een leeromgeving niet alleen voor studenten en onderzoekers, maar voor alle deelnemende partijen: overheden, bewoners, kennisinstellingen, ondernemers en anderen. "

Rathenau Instituut

Landschapstypen van de delta

Delta Platform is actief in de landschapstypen van de delta en realiseert living labs om de gebieds-specifieke opgaven te identificeren, te adresseren en op te pakken. De living labs fungeren daarmee als interface tussen top down beleid en regionale uitdagingen.

Lees meer over gebieden en landschapstypes in de delta Bekijk het complete Deltaprogramma