Schouwen-Duiveland

Living Lab Schouwen-Duiveland is een initiatief waar burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven (4B) in participeren. Samen met kennisinstellingen zoeken ze oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Al experimenterend brengen partijen de opgedane kennis in de regio in praktijk. Het concrete doel van het Living Lab is om innovaties te doen, die te testen en marktgeschikt te maken, op weg naar een circulaire economie in Schouwen-Duiveland. Met dit Living Lab wil de gemeente Schouwen-Duiveland een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.

De gemeente Schouwen-Duiveland staat voor grote opgaven zoals de transitie naar een circulaire economie, meer ruimte voor natuur en voedselproductie in de grote wateren, klimaatadaptatie en het innoveren van de land- en tuinbouw. Een van de uitdagingen in de regio is het vinden van antwoorden op de verdroging en verzilting van landbouwgronden waardoor veel van de traditionele agrarische activiteiten worden bedreigd. De uitdaging is om samen met ondernemers plannen te ontwikkelen voor het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid en het ontwikkelen van alternatieve bedrijfsvoering, zoals zilte teelten. Een tweede uitdaging is om nieuwe manieren van voedselproductie te ontwikkelen in de Oosterschelde en de Grevelingen die niet alleen ecologisch verantwoord is maar ook een meerwaarde kan leveren voor andere doelen, zoals waterveiligheid en recreatie.

Deze uitdagingen kunnen niet meer alleen door de gemeente worden opgepakt maar vragen om nieuwe oplossingen die alleen in hechte samenwerking met burgers, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere overheden kunnen worden ontwikkeld.

Het living lab heeft drie concrete doelen:

  • Samen met alle stakeholders, ontwikkelen van concrete oplossingen voor:
    1. duurzame zoetwatervoorziening voor de landbouw
    2. ecologisch verantwoorde zoute voedselproductie in de Oosterschelde en Grevelingen.
  • Daarnaast heeft het Living Lab tot doel om nieuwe werkwijzen van ‘verbindend besturen’ te ontwikkelingen waarbij samen met bewoners, bedrijven, bestuurders, ambtenaren en onderwijs- en kennisinstellingen en overige experts (professionele adviesbureaus) gewerkt wordt aan de ontwikkeling van oplossingen voor gedeelde maatschappelijke vraagstukken.
  • Als laatste wil het Living Lab nadrukkelijk ook helpen om het innovatieve karakter van de economie van Schouwen-Duiveland te vergroten en nieuwe werkgelegenheid te creëren. Om dit te bereiken wordt ingezet op sterkere verbindingen tussen het onderwijs, de arbeidsmarkt en de maatschappelijke opgaven door het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn (VO-MBO-HBO en WO) en door het onderwijs te verbinden aan de specifieke opgaven van Schouwen-Duiveland.
Kennis Liaison

Peter van Veelen