Schouwen-Duiveland

Living Lab Schouwen-Duiveland is een initiatief waar burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven (4B) in participeren. Samen met kennisinstellingen zoeken ze oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Al experimenterend brengen partijen de opgedane kennis in de regio in praktijk. Het concrete doel van dit living lab is om innovaties te doen, die te testen en marktgeschikt te maken, op weg naar een circulaire economie in Schouwen-Duiveland. Met dit Living Lab wil de gemeente Schouwen-Duiveland een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.

Het innovatienetwerk Living Lab Schouwen-Duiveland wil samen met agrarisch ondernemers, innovatieve oplossingen vinden voor complexe uitdagingen op gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur. Overheden, kennisinstellingen, landbouworganisaties en agrarisch ondernemers slaan de handen ineen. Door samen grensverleggend te experimenteren, werken zij in perspectiefrijke projecten aan oplossingen voor urgente vraagstukken zoals het gebrek aan zoet water.

Dit doen zij door kennis te ontwikkelen, te testen en te delen. Deze kennis wordt uiteindelijk vertaald naar praktische toepassing, ondernemers of terreinbeheerders kunnen deelnemen aan projecten van het living lab. Deze projecten lopen uiteen van monitoring van het zoutgehalte van het water, fieldlabs, quick-scans tot bodem- en watercoaching in samenwerking met ZLTO. Ook is er budget gereserveerd om via investeringsvouchers echt aan de slag te gaan met fysieke maatregelen in het gebied. Neem contact op met het living lab om deel te nemen. De verkennende intakegesprekken vinden plaats in juni en juli.

Naast deze innovatieve oplossingen voor voldoende zoetwaterbeschikbaarheid is er ruimte voor onderzoek naar nieuwe zoete, zoute en zilte teelten op het land en studies op het gebied van duurzame buitendijkse voedselproductie. Denk hierbij aan kansen voor wierenteelt en schelpdierkweek en combinaties hiervan, en aan onderzoek naar het creëren van gunstige vestigingsvoorwaarden voor binnendijkse zoute voedsel- en grondstoffenproductie en verwerking van eindproducten. In de projecten is een grote rol weggelegd voor onderwijsvernieuwing, de verbinding van onderwijs en praktijk en verbinding tussen opeenvolgende leerlijnen evenals voor bestuurlijke vernieuwing en verbinding.

Drie opeenvolgende droge jaren laten zien hoe kwetsbaar we zijn voor droogte en klimaatverandering. Het living lab ontwikkelt een lange termijn aanpak voor een duurzame en vitale landbouw onder een veranderend klimaat met aandacht voor een robuuste natuur.

Meer informatie op www.livinglabschouwen-duiveland.nl.

Kennisliaison

Peter van Veelen

Samenwerken in de Groene Delta

Een project waarbij Zeeuwse organisaties gezamenlijk het groene onderwijs & onderzoek en daarmee de hele groene sector in Zeeland versterken. Ook kennis liaison Jouke Heringa komt in beeld in verband met lopende onderzoeksprojecten over zeewier- en mosselteelt - Living Lab Schouwen-Duiveland. Dit project heeft een subsidie ontvangen uit de Regio Deal Zeeland. Het Rijk maakte over dit project een mooie video waarin het belang van dit project wordt onderstreept door jonge Zeeuwen.