Living Lab Schouwen-Duiveland zoekt deelnemers

Alle nieuwsberichten

Het innovatienetwerk Living Lab Schouwen-Duiveland wil samen met agrarisch ondernemers, innovatieve oplossingen vinden voor complexe uitdagingen op gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur. Overheden, kennisinstellingen, landbouworganisaties en agrarisch ondernemers slaan de handen ineen. Door samen grensverleggend te experimenteren, werken zij in perspectiefrijke projecten aan oplossingen voor urgente vraagstukken zoals het gebrek aan zoet water. Dit doen zij door kennis te ontwikkelen, te testen en te delen.

Deze kennis wordt uiteindelijk vertaald naar praktische toepassing, ondernemers of terreinbeheerders kunnen deelnemen aan projecten van het living lab. Deze projecten lopen uiteen van monitoring van het zoutgehalte van het water, fieldlabs, quick-scans tot bodem- en watercoaching in samenwerking met ZLTO. Ook is er budget gereserveerd om via investeringsvouchers echt aan de slag te gaan met fysieke maatregelen in het gebied. Neem contact op met het living lab om deel te nemen. De verkennende intakegesprekken vinden plaats in juni en juli.

De test- en ontwikkelomgeving voor deze gebiedsgerichte aanpak is Schouwen-Duiveland, omringd door zout water en niet verbonden met het zoetwaterhoofdsysteem. De landbouw is afhankelijk van regenwater en het beschikbare zoet water in de ondergrond. In droge perioden is het niet mogelijk zoet water aan te voeren en sloten door te spoelen, verzilting van het ondiepe grond- en oppervlaktewater dreigt. Drie opeenvolgende droge jaren laten zien dat het eiland kwetsbaar is voor droogte en klimaatverandering. Het living lab ontwikkelt een lange termijn aanpak voor een duurzame en vitale landbouw onder een veranderend klimaat met aandacht voor een robuuste natuur.

Naast deze innovatieve oplossingen voor voldoende zoetwaterbeschikbaarheid is er ruimte voor onderzoek naar nieuwe zoete, zoute en zilte teelten op het land en studies op het gebied van duurzame buitendijkse voedselproductie. Denk hierbij aan kansen voor wierenteelt en schelpdierkweek en combinaties hiervan, en aan onderzoek naar het creëren van gunstige vestigingsvoorwaarden voor binnendijkse zoute voedsel- en grondstoffenproductie en verwerking van eindproducten. In de projecten is een grote rol weggelegd voor onderwijsvernieuwing, de verbinding van onderwijs en praktijk en verbinding tussen opeenvolgende leerlijnen evenals voor bestuurlijke vernieuwing en verbinding.

Meer informatie over de projecten van Living Lab Schouwen-Duiveland is te vinden op www.livinglabschouwen-duiveland.nl.

Living Lab Schouwen-Duiveland is een samenwerking tussen Gemeente Schouwen-Duiveland, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Erasmus Universiteit/ERBS/GovernEUR,
Delta Platform – Centre of Expertise Water & Climate, HZ University of Applied Sciences, HAS Hogeschool, Scalda, Pontes Pieter Zeeman, Buro Waterfront en 015 Communicatie. Samen zoeken we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur.

 

Kennis Liaison

Peter van Veelen