Lectorenplatform Water

Het intellectuele hart van Delta Platform

Binnen het Lectorenplatform Water werken lectoren van de negen hogescholen HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden, Saxion, Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen, Aeres Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam en HAN University of Applied Sciences samen aan watergerelateerde, praktijkgerichte onderzoeksvraagstukken. Aanleiding is de steeds urgenter wordende problematiek van de watergerelateerde gebiedsopgaven. Klimaatverandering, toenemende populatiedruk en de daarmee gepaard gaande groeiende vraag naar voedsel en andere ecosysteemdiensten vraagt om tal van innovaties van technische en niet-technische aard. Watergerelateerde innovaties met een verdienmodel en die bijdragen leveren aan een duurzame toekomst. Belangrijk is dat deze innovaties verder komen dan alleen een “experimenteerfase”.

Dat kan alleen door een intensief samenspel tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten, burgers en belangenpartijen (de “quadruple helix”) vanaf het prille begin. Het hbo kan daar met haar praktijkgericht onderzoek en opleiding van nieuwe generaties professionals een belangrijke bijdrage leveren.

De ambitie om dit proces, de transitie naar een robuuste en duurzame delta, in alle landschapstypen van de delta op gang te brengen en te coördineren overstijgt de kennis en kunde van een individuele hogeschool en was de directe aanleiding voor de oprichting van het nationale Lectorenplatform.

In de periode 2020-2022 kent het Lectorenplatform Water de volgende doelstellingen:

  • Verbreden en verdiepen van de coalitie van samenwerkende lectoren.
  • Integratie van het praktijkgericht onderzoek binnen de kennisketen Water.
  • Doorontwikkeling van een gezamenlijke onderzoeksagenda.

De missies binnen het thema Landbouw, Water en Voedsel uit het missiegedreven innovatiebeleid vormen de inhoudelijke kaders voor het Lectorenplatform Water. Vraagstukken worden opgehaald en belegd in living labs die het Lectorenplatform Water – als onderdeel van Delta Platform- in  karakteristieke landschapstypen van de delta heeft opgezet. Deze living labs vormen de interface tussen bottom up behoeften en top down geformuleerde missies. Living lab-overstijgende vraagstukken maken deel uit van een meerjarig landelijk onderzoeksprogramma.

Bekijk hier de roadmap van het Lectorenplatform Water Bekijk hier het overzicht van missies en lectoren

Ontmoet onze experts

Dr.

Dr. Jasper van Houcke

Coördinator Aquaculture research

Dr. ing.

Dr. ing. Robert Trouwborst

Lector Building with Nature

Dr. ing.

Dr. ing. Joost Stronkhorst

Lector Building with Nature

Dr. ir.

Dr. ir. Floris Boogaard

Lector Ruimtelijke Transformaties

Prof. dr.

Prof. dr. Aad Smaal

Lector aquaculture in delta areas

Dr. ir

Dr. ir. Wolter van der Kooij

Lector Agrarisch Waterbeheer

Dr. ir.

Dr. ir. Rutger de Graaf - van Dinther

Lector Waterinnovatie & Adaptief Bouwen

Dr.ir

Dr.ir Peter van der Maas

Lector Sustainable Water Systems

Dr. ir.

Dr. ir. Niels Groot

Lector Water Technology

Dr. ir.

Dr. ir. Martine van den Boomen MBA

Lector Water Technology

Dr. ir.

Dr. ir. Hans Cappon

Lector Water Technology