Ontwerpend onderzoek naar adaptieve dijkzones Oosterschelde van start met excursie en workshop

Op 6 februari organiseerde Delta Platform een ontwerpsessie om de concepten voor brede adaptieve waterkerende landschappen uit te werken die passen bij de specifieke condities van de Oosterschelde. De workshop maakt deel uit van het project “Ontwerpend Onderzoek Zeespiegelstijging Oosterschelde”

Alle nieuwsberichten

De grootste bedreiging van zeespiegelstijging voor de Oosterschelde is het versneld verdrinken van de droogvallende platen, slikken en schorren en daarmee verlies van ecologische kwaliteit, recreatie en zoute voedselproductie. Op de lange termijn speelt een waterveiligheidsuitdaging. Om de Oosterschelde, ook bij een stijgende zeespiegel zo lang mogelijk open te houden is het nodig om nieuwe adaptieve concepten voor de dijkzone te ontwikkelen waarmee op de lange termijn voldoende veiligheid kan worden geboden en waardoor op korte termijn kansen ontstaan voor het behoud van getijdennatuur, voedselproductie en recreatie. Op 6 februari organiseerde het Delta Platform een ontwerpsessie om de concepten voor brede adaptieve waterkerende landschappen uit te werken die passen bij de specifieke condities van de Oosterschelde. De workshop maakt deel uit van het project “Ontwerpend Onderzoek Zeespiegelstijging Oosterschelde”

De workshop

In de ochtend begon de groep met een inspirerende bus excursie langs de oevers van de Oosterschelde. Onderweg werd de dijkzone van de twee studiegebieden Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland bestudeerd. In de middag kwamen de deelnemers in Middelburg bij de HZ University of Applied Sciences bijeen om concepten voor een “adaptief waterkeringslandschap” te bespreken. Dit concept heeft als doel om verschillende functies zoals waterveiligheid, natuur, landbouw/aquacultuur en recreatie in de waterkeringszone te integreren. Bij (extreem) hoge waterstanden mag dit landschap deels overstromen, maar is de kans op een doorbraak of een grote bres kleiner dan bij een traditionele dijk. Het waterkerende landschap heeft dus zowel een preventie functie (kleine overstromingskans) als een gevolg-beperkende functie (beperking van de instroom van water). Voorbeelden van een waterkeringslandschap zijn dubbele dijkzones en dijken met versterkte voorlanden. De tweede helft van de workshop werden op basis van deze bouwstenen de ruimtelijke effecten van een breed waterkerend landschap verkend.

Vervolg

De studenten werken deze eerste concepten verder uit binnen hun afstudeerprojecten. In mei zullen de resultaten worden gedeeld en in een workshop verder uitgewerkt. Voor meer informatie over het project kunt u contact op te nemen met Peter van Veelen.

Zeespiegelstijging als kans voor een leefbare en veerkrachtige Oosterschelde

Kunnen we een waterkeringslandschap ontwerpen dat ruimte biedt voor natuur, recreatie, innovatieve vormen van landbouw en wonen, èn dat op lange termijn veiligheid biedt? Studenten vanuit de studierichtingen civiele techniek, watermanagement, kustmorfologie en landschapsarchitectuur van HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam, TU Delft, Universiteit Utrecht en Wageningen gaan samen met experts van Deltares, NIOZ, HZ University of Applied Sciences en lokale partners aan de slag om concepten voor de waterkeringzone te ontwerpen. Het project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland, de gemeenten Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland en de KennisCommunity Oosterschelde. De resultaten zullen nog voor de zomer aan de gebiedspartijen die samenwerken binnen de KennisCommunity Oosterschelde gepresenteerd worden.

Deelnemende Experts

Leo Adriaanse (RWS Zee & Delta),Aad Smaal (lector Aquacultuur HZ), Bas van der Pas (Deltares), Eric van Zanten (RWS Zee & Delta), Teun Terpstra (Lector Waterveiligheid en Ruimtegebruik HZ), Idco Duijnhouwer (KennisCommunity Oosterschelde, Peter van Sante (Gemeente Schouwen-Duiveland), Ruben Akkermans (Provincie Zeeland), Ingrid de Kubber (Provincie Zeeland), Tom Vermin (Gemeente Noord-Beveland), Nikeh Booister (Sweco), Jim van Belzen (NIOZ), Phillip Drontmann (KennisCommunity Oosterschelde), Mona Zum Felde (Defacto), Peter van Veelen (Buro Waterfront), Jouke Heringa (onderzoeker aquacultuur HZ)

Kennis Liaison

Peter van Veelen

Delta Platform
Delta Platform
Delta Platform
Delta Platform
Delta Platform
Delta Platform
Delta Platform

Delta Platform in samenwerking met: