13/04/2021 19:30

Kennisbijeenkomst: Klimaatverandering en de landbouw op Schouwen-Duiveland

Op 13 april a.s. neemt Wageningen University & Research u in samenwerking met de Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland mee in de verwachtingen op de middellange termijn voor de Zuidwestelijke Delta van Nederland en meer specifiek Schouwen-Duiveland.

alle evenementen

Kennisbijeenkomst

Klimaatverandering en de landbouw op Schouwen-Duiveland

Op dinsdagavond 13 april organiseert de WUR in samenwerking met de Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland van 19.30-21.00 uur de online kennisbijeenkomst Klimaatverandering en de landbouw op Schouwen-Duiveland. Het programma is opgezet vanuit de ervaringen met het project ‘gebiedsgerichte kennisondersteuning bij IBP-VP’. Andere ervaringen uit dit project zijn hier terug te vinden.

In het Living Lab Schouwen-Duiveland wordt samen hard gewerkt aan een gezonde toekomst voor de voedselvoorziening op en rond het eiland. Ook de zoetwaterproblematiek heeft daarbij de aandacht. Op deze informatieavond staan we in een wat breder verband stil bij klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de landbouw en de leefomgeving op Schouwen-Duiveland. Welke ontwikkelingen vragen om actie om ook op termijn een volhoudbaar landbouwsysteem te hebben? Hoe reëel is het dat kapitale investeringen op de korte termijn ook op de lange termijn hun nut blijven hebben? Welke beheermaatregelen kunnen boeren perspectief bieden voor de korte en middellange termijn? Hoe ziet een klimaat stresstest voor agrarische bedrijven eruit? Deze avond nemen we jullie mee in de verwachtingen op de middellange termijn voor de Zuidwestelijke Delta van Nederland en meer specifiek Schouwen-Duiveland.

Meld je nu aan !

Sprekers

Jeroen Veraart, onderzoeker waterbeheer en klimaatverandering bij Wageningen Environmental Research. Hij was in Zeeland o.a. betrokken bij onderzoek naar de sociaaleconomische haalbaarheid van zoetwateropslag onder kreekruggen (i.s.m. met o.a. Deltares, HZ en ZLTO). Daarnaast is hij actief op het thema klimaatslimme natuurinclusieve voedselproductie.

Daan Verstand, werkt bij de Plant Sciences Group van WUR, aan de relatie tussen klimaatverandering en landbouw. Samen met collega’s en betrokken partijen werkt hij zowel aan het in kaart brengen van risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt, als aan doelgerichte adaptatiemaatregelen die handelingsperspectief bieden voor de boer en de regio.

Programma

Welkom en introductie – Jeroen Kruit

Hoe past deze avond in de andere activiteiten binnen Schouwen-Duiveland?Kitty Henderson, projectleider Living Lab/Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland

Consequenties klimaat voor landbouw, natuur en recreatie in de NL DeltaJeroen Veraart
We ervaren allemaal dat er veranderingen gaande zijn in het klimaat. De voorspellingen mogen elkaar dan soms tegenspreken, dat er wat gaat veranderen is een feit.

  • Wat zijn mogelijke handelingsperspectieven voor agrarische ondernemers om te kunnen blijven boeren?
  • Welke kansen en bedreigingen zien wij bij zo’n transitie naar een klimaatbestendige landbouw?
  • Hoe kunnen dergelijke transities er in de praktijk uitzien?

Vragen en discussie

Hier en nu, klimaatrisico’s voor gewassen en praktische beheermaatregelen om water vast te houden – Daan Verstand

Hoe maakt een klimaatstresstest inzichtelijk wat de klimaatrisico’s voor een huidig boerenbedrijf in de open teelten zijn?

Hoe spelen we in op deze risico’s en wat betekent dit voor het type landbouw?

Welke ervaringen zijn er uit gezamenlijk onderzoek tussen boeren, waterschap, provincie en onderzoekers uit een ander IBP-VP gebied (Heuvelland Zuid Limburg)? Hieruit is een maatregelenkist ontwikkeld met maatregelen om water vast te houden in landbouwsystemen die inpasbaar, haalbaar en effectief zijn.

Hoe kunnen de maatregelenkist en stresstest helpen?

Vragen en discussie

Samenvatting, reflectie en mentimeter

De Zoetwater Academie Schouwen Duiveland is een van de deelprojecten van de Broedplaats Zoet Water. Het idee achter dit deelproject is beschikbare kennis rondom zoet water te verspreiden en vast te leggen.

De Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland is een onderdeel van het Living Lab Schouwen-Duiveland en maakt eveneens deel uit van het Gebiedsplan Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta waar het Ministerie van LNV, de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, gemeente Schouwen-Duiveland, het waterschap Scheldestromen, de ZLTO/ASD samenwerken aan de opgaven met betrekking tot een robuust zoetwatersysteem en een volhoudbare landbouw. De Broedplaats heeft een looptijd van ongeveer 4 jaar. Meer informatie over de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland op de website: www.livinglabschouwen-duiveland.nl

Kennisliaison

Jouke Heringa