Matchmaking HBO-WO (Call Living Labs in the Dutch Delta)

alle cases

Op 18 september 2018 organiseerde NWO, inclusief Regieorgaan SIA, in samenwerking met Delta Platform een informatiebijeenkomst om potentiële aanvragers en potentiële consortiumpartners te informeren over de call Living Labs in the Dutch Delta.

De call is onderdeel van het NWO werkprogramma voor de Topsector Water & Maritiem en is ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA).

In de call kunnen onderzoekers namens een consortium financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten die zich richten op bestaande of geplande grootschalige “nature-based” interventies en het verbeteren van de veerkracht van het Nederlandse hoofdwatersysteem (rivieren, grote wateren en de kust).

Voorwaarde voor het indienen van een onderzoeksvoorstel is dat het onderzoek plaatsvindt binnen de context van een bestaand of gepland living lab. Dit zijn fysieke locaties waar onderzoekers (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht), bedrijven en overheidsinstanties samenwerken op het grensvlak van geowetenschappen en ecologie en de gerelateerde sociale en economische aspecten.

De bijeenkomst faciliteert de matchmaking tussen onderzoekers van universiteiten, hogescholen, nationale onderzoeksinstituten en publieke en private partners. Omdat de samenwerking met hogescholen een verplicht onderdeel vormt voor iedere aanvraag in deze call, zal er specifieke aandacht zijn voor voorbeelden waarin fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek elkaar met succes aanvullen.

Stand van zaken

De bijeenkomst heeft succesvol plaatsgevonden. De deadline voor het indienen van definitieve voorstellen was 31 januari 2019.

(update mei 2019) HBO en WO zijn tijdens matchmaking dag met elkaar in contact gebracht. Peter van Veelen is contactpersoon. Bekendmaking is in juni. Daarover communiceren. Samen met SIA (financiert HBO stuk) 10/12 projecten zijn ingediend vanuit die dag en worden in juni bekend gemaakt.

Knowledge liaison

Peter van Veelen