Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta

De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta heeft de ambitie om kennis die nodig is voor het beheer, beleid en gebruik van de grote wateren - inclusief de daarvan afhankelijke terrestrische gebieden-  in de Zuidwestelijke Delta efficiënter en effectiever te borgen, toegankelijk te maken, te onderhouden en te ontwikkelen.

alle cases

Om tijdig in te kunnen spelen op de klimaatveranderingen is veel kennis nodig over de watersystemen. Allerlei partijen doen onderzoek en leren uit de praktijk. Dat is mooi. Maar daarin schuilt ook het gevaar van versnippering, inefficiëntie, ontbreken van fundamentele kennisontwikkeling en gebrek aan overzicht. Zeker nu we steeds vaker zien dat kennisvragen worden opgepakt in ‘losse’ projecten en niet in brede overkoepelende settings.

Parallel aan deze ontwikkeling ontstaat een samenleving waarin vraagstukken steeds meer integraal en meer multidisciplinair benaderd worden met betrokkenheid van meerdere stakeholders. Dat vraagt om nieuwe werkwijzen en aanpassing van de kennisinfrastructuur.

" Hoe kunnen we in deze veranderende samenleving, waarin de opgaven groter worden en de middelen beperkter, al die kennis slim borgen en vervolgens combineren, zodat alle belanghebbende ervan kunnen profiteren? "

De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta richt zich op kennis uit (wetenschappelijk) onderzoek, toegepast onderzoek, projectonderzoek, adviesopdrachten, onderwijs en veld- en praktijkervaring.

In 2018 is de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta een gefaciliteerde groep van deelnemende professionals die elkaar regelmatig ontmoeten en elkaar informeren over kennisvragen en onderzoeken die lopen of gaan lopen in de Zuidwestelijke Delta, zodat kansen voor verbinding geïdentificeerd worden. Zo is in 2018 het fundament gelegd voor een hechte community waarbinnen deelnemers samen werken aan het adresseren, beleggen en financieren van kennisvragen.

De Regiegroep Monitoring en Onderzoek Water en Natuur Zuidwestelijke Delta van de beherende overheden en de kennisinstituten kan vervolgens de kansen voor effectiever en efficiënter onderzoek in daden omzetten. De in rapporten vastgelegde kennis en belangrijke ervaringen worden toegankelijk vastgelegd op de Deltaexpertise-site.