Citizens Science waterkwaliteit en zwerfafval

Dit project draait om het ontwikkelen van een beleid om zwerfafval en plastic afval in de rivier te voorkomen en te beheersen.

alle cases

Rijkswaterstaat (RWS) is bezig om beleid te ontwikkelen om zwerfafval en plastic afval in de rivier te voorkomen en te beheersen.  Om dit beleid te kunnen ontwikkelen is er meer kennis nodig over de herkomst, transport, gedrag en ophoping van zwerfafval en (macro)plastic in het estuariene systeem, zowel in ruimte als tijd.

Dit betekent dat er in een hogere dichtheid en met grotere regelmaat en  spreiding in de tijd metingen moeten worden verricht. Het systematisch inzamelen van data door getrainde vrijwilligers (citizens science) biedt een kans om tegen relatief lage kosten data te verzamelen. En om andere maatschappelijke partners, belangengroepen en organisaties te betrekken die actief zijn rond zwerfafval/plastic afval (community) bij het ontwikkelen en uitvoeren van zwerfafvalbeleid.

Doel van het project:

  • Ontwikkelen van beter begrip over de herkomst, transport en ophoping van zwerfafval en plastic afval in het estuariene systeem;
  • Ervaring opdoen met en ontwikkelen van een werkwijze om data te verzamelen, te verwerken en te analyseren met behulp van citizen science om toe te passen bij vergelijkbare vraagstukken;
  •  (Opzetten en) betrekken van community van maatschappelijke organisaties, initiatieven en belangengroepen bij de analyse van het vraagstuk, ontwikkelen en uitvoeren van beleid;
  • Bevorderen van communicatie en bewustwording rond plastic problematiek.

Samen met RWS en kennisinstellingen is een plan van aanpak voor eerste verkennende fase opgesteld. In de eerste fase wordt op basis van expert kennis over het toepassen van citizens science en reeds bewezen technieken een methodiek voor monitoring opgesteld. Deze methodiek zal door de hogescholen worden toegepast in twee cases in het stedelijk gebied van Rotterdam en in de ZWD delta.

Deze pilots worden vervolgens gebruikt om samen met de uitgebreide community die actief is rond plastic afval in de delta een methode te ontwikkelen die geschikt is voor grootschalige toepassing