Centre of Expertise Water & Energy

alle cases

In het Centre of Expertise Water & Energy werken studenten, docenten, onderzoekers, marktpartijen en bedrijven samen aan nieuwe ontwikkelingen in de energietransitie, gerelateerd aan water. We voeren praktijkgericht onderzoek uit, helpen bedrijven innoveren en zorgen ervoor dat toekomstige professionals de kennis en vaardigheden meenemen de toekomst in.

Rondom het thema ‘water en energie’ neemt de vraag naar menselijk kapitaal, kennis en innovatie onherroepelijk toe. Praktijkgericht onderzoek, meer innovaties en goed opgeleide professionals zijn nodig om de leidende positie van Nederland te claimen en uit te bouwen. Een nauwe, effectieve samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven – de ‘triple helix’ – is daarvoor noodzakelijk. Het Centre of Expertise Water & Energy maakt hier werk van.

Het Centre of Expertise fungeert als vliegwiel voor gerichte, effectieve en langdurige onderzoeksprojecten rondom water en energie. We leggen verbindingen tussen partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het speerpunt ‘water en energie’, zoals bedrijven, ROC’s, hogescholen, overheden, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten. Doordat deze stakeholders kennis, ervaring en expertise met elkaar delen, is het mogelijk om onderwijs real-time aan te passen aan de behoeften in de markt. Daarbij vormen onderzoeksprojecten een goede vertaling van theorie naar praktijk. De resultaten van die onderzoeken zijn namelijk direct in te zetten in de markt én ze geven vorm aan de doorontwikkeling van het onderwijs.

Het Centre of Expertise Wind & Energy sluit aan op de kennis- en innovatieagenda van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee van de Nederlandse overheid. Het energiepotentieel van energie-uit-water is groot. Het is een gezamenlijke uitdaging voor markt, onderwijs en onderzoek om dit potentieel op kosteneffectieve en milieuvriendelijke wijze te benutten. Daarbij is er focus op offshore windenergie.

Offshore wind is echter niet het enige aandachtspunt. Er is ook behoefte aan onderzoek naar en kennis van andere technieken voor energiewinning uit water, zoals laag verval waterkracht, getijdenenergie, golfenergie, blue energy en het opwekken van zonne-energie op zee. Ook hiertoe wil het Centre of Expertise onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie tot stand brengen.

Project Manager Energy Port Zeeland

Tilly Stroo