Bijeenkomst multifunctionele waterkeringen – Ontwerpend Onderzoek Oosterschelde

Studenten werken aan ideeën voor een toekomstbestendige Oosterschelde. Tijdens een bijeenkomst van de KennisCommunity Oosterschelde in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk presenteren ze hun bevindingen. Een tussenstand.

Alle nieuwsberichten

Hoe kunnen we de randen van de Oosterschelde aanpassen aan de stijgende zeespiegel? Hoe gaan we toenemende verzilting en het verdrinken van getijdegebied oplossen?

Is een multifunctioneel waterkerend landschap kansrijk? Prikkelende vragen waar studenten van verschillende Nederlandse universiteiten en hogescholen zich de afgelopen maanden over hebben gebogen. In hun presentaties leggen ze de belangstellenden de resultaten van hun onderzoek voor.

,,Ondanks de beperkingen van de afgelopen coronatijd laten de studenten verrassend mooie resultaten zien’’, zegt Peter van Veelen van Delta Platform die het project begeleidt. ,,Wat mij bovenal opvalt is de betrokkenheid van de studenten bij dit onderwerp.’’

Presentaties

Bij hun onderzoeken gaan de studenten uit van een zeespiegelstijging van anderhalve meter. Vooral het versneld verlies van slikken en schorren vraagt om nieuwe oplossingen. Zo onderzoeken studenten van de Universiteit Utrecht en de TU Delft de mogelijkheden van gerichte zandsuppleties, bijvoorbeeld in de vorm van een zanddijk die het schor kan voeden met sediment en die tegelijkertijd golfremmend werkt. Op de HZ UAS buigen twee studenten zich over innovatieve dijken, zoals dijken met een verbreed voorland of dubbele dijken. En een student van de Hogeschool Rotterdam laat zien dat het haalbaar is om een scheiding te maken tussen zoete en zoute sloten waarmee verbrakking van het oppervlaktewater kan worden voorkomen.

Kansen

De presentaties en de daaropvolgende discussie met experts van waterschap, Rijkswaterstaat en de HZ UAS en belanghebbenden laten zien dat de opgave alleen als totaalpakket en in het gebied zelf opgepakt kan worden. Door samen te werken kunnen meerdere problemen worden aangepakt en nieuwe kansen ontstaan. Zo worden krachten gebundeld. De KennisCommunity Oosterschelde ziet veel waarde in meerjarige samenwerking van studenten, experts en lokale stakeholders om nieuwe concepten uit te werken en te beproeven in de praktijk. De frisse blik van de studenten helpt om tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen.

Uitwerking

De komende zomerperiode werken de studenten hun resultaten verder uit tot afstudeerrapporten. Deze worden evenals de presentaties beschikbaar gesteld op de website van de KennisCommunity Oosterschelde.

De initiatiefnemers van het project, Delta Platform, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, de gemeenten Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland zijn enthousiast om het project een vervolg kan krijgen. Na de zomervakantie neemt in ieder geval een nieuwe groep studenten het stokje over!

Kennis Liaison

Peter van Veelen

Delta Platform
Delta Platform
Delta Platform

Bekijk hieronder de presentaties van de studenten

Bij hun onderzoeken gaan de studenten uit van een zeespiegelstijging van anderhalve meter. Vooral het versneld verlies van slikken en schorren vraagt om nieuwe oplossingen. Zo onderzoeken studenten van de Universiteit Utrecht en de TU Delft de mogelijkheden van gerichte zandsuppleties, bijvoorbeeld in de vorm van een zanddijk die het schor kan voeden met sediment en die tegelijkertijd golfremmend werkt. Op de HZ UAS buigen twee studenten zich over innovatieve dijken, zoals dijken met een verbreed voorland of dubbele dijken. En een student van de Hogeschool Rotterdam laat zien dat het haalbaar is om een scheiding te maken tussen zoete en zoute sloten waarmee verbrakking van het oppervlaktewater kan worden voorkomen.

Presentatie Watersnoodmuseum Presentatie Zandhonger