Bas Roels van WWF, nieuwe partner van Delta Platform

Alle nieuwsberichten

‘Het moet veel sneller en omvattender’

WWF is bij het wereldwijde publiek bekend van zijn strijd voor het beschermen van bedreigde diersoorten als de panda, orang-oetan en tijger. Volgens WWF is er echter ook in Nederland genoeg werk aan de winkel. WWF wil de rivierenlandschappen, kust, delta en wadden beter beschermen. Het fonds is mede daarom strategisch partner geworden van Delta Platform

 

Bas Roels is ecoloog en bij WWF programmamanager rivieren en delta’s. Hij houdt zich bezig met de bescherming van de waterrijke natuur in Nederland. Wat hem betreft is het twee voor twaalf. “Sinds de industriële revolutie in gang is gezet, is het verlies aan biodiversiteit in Nederland ongekend groot”, legt hij uit. “Onze overheid investeert de laatste decennia gelukkig weer actief in natuur en het herstel daarvan, maar dat moet veel sneller en omvattender, want de trends blijven negatief.”

Dubbele dijken

Hij hoopt op een omslag in denken en doen om de ‘biodiversiteitscrisis’ te bestrijden en deze als een kans te zien. Hij merkt echter dat de praktijk weerbarstig is. Hij heeft het dit jaar ervaren toen het idee voor dubbele dijken werd gelanceerd. Het plan draait om het weer toelaten van eb en vloed in zogeheten wisselpolders tussen twee dijken. Dat zou de kustverdediging duurzamer, goedkoper en natuurlijker maken. “Een win-win-win dus. In de wetenschap zegt bijna iedereen dat je in de toekomst op deze manier moet gaan werken, maar de politiek werkt anders. Daar regeert slechts in beperkte mate de rede. Als de veiligheid niet in het geding is, kunnen we nog wel even op dezelfde voet doorgaan en hoeven we geen lastig maatschappelijk debat te voeren. Wij hebben het idee van dubbele dijken op een open manier gebracht, zodat mensen erover zouden nadenken, maar er kwam meteen een ‘nee’, nota bene van bestuurders. Gelukkig heeft de minister in de Tweede Kamer gezegd het idee nog niet te willen afserveren.”

Innovaties

De wetenschap en onderwijs zijn belangrijk om tot een revolutie in denken en doen te komen, bijvoorbeeld in het delta- en riviermanagement. Roels is ervan overtuigd dat innovaties ontstaan als het onderwijs, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties als WWF samenwerken.

Hij verwacht veel van het partnerschap met Delta Platform dat het gewend is consortia op poten te zetten om problemen op te lossen. “Wij werken van nature al veel samen met kennisinstellingen en het onderwijs. Daar ontstaan innovaties en worden mensen opgeleid die straks aan de knoppen draaien. Als WWF hopen we via het Delta Platform kennis en ervaring naar het onderzoek en onderwijs te brengen en samen te werken aan nog betere ideeën voor het beheer van onze rivieren en delta’s. Dat is hard nodig in een laag gelegen delta in tijden van klimaatverandering en een biodiversiteitscrisis, die de basis van ons welzijn en onze welvaart aantast.”

Meer informatie over het WWF is te vinden op www.wnf.nl.